Algemene voorwaarden

1. Reikwijdte

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via consumenten en ondernemers via onze online shop.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat handelt in het kader van een juridische transactie bij de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties zonder dat er opnieuw naar moet worden verwezen. Als de ondernemer conflicterende of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt hun geldigheid hierbij afgewezen; ze worden alleen onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contract sluiten

Het koopcontract wordt gesloten met AZ-Delivery Vertriebs GmBH.

De presentatie van de producten in de online shop is geen wettelijk bindende aanbieding, maar een niet-bindende online catalogus.U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend aan het winkelwagentje toevoegen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling indient door ze in het bestelproces te plaatsen. en verklaarde correctiehulpmiddelen. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. Bevestiging van ontvangst van uw bestelling wordt per e-mail verzonden zodra de bestelling is verzonden.

Wanneer het contract met ons wordt gesloten, is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode:

Bill

Wij accepteren uw bestelling door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te verzenden of door de goederen binnen twee dagen te leveren.

Creditcard
Wanneer u de bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder vragen wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

PayPal Express
 Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsinstructie aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

Meteen
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH, waar u de betalingsinstructie bevestigt. Hiermee wordt het contract met ons gesloten.

Contante betaling bij afhaling
Wij accepteren uw bestelling door binnen twee dagen een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te verzenden.

Betaling via SEPA-incasso
De koper kan AZ-Delivery Vertriebs GmbH een basis-SEPA-mandaat geven. De deadline voor voormelding is beperkt tot één dag. De koper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de rekening wordt gedekt. Kosten, die ontstaan ​​door niet-aflossing of omboeking van de automatische incasso, komen voor rekening van de koper, zolang de niet-aflossing of herboeking niet doorgaat AZ-Delivery Vertriebs GmbH  werd veroorzaakt.
 
3. Contracttaal, contracttekstopslag
De beschikbare talen voor het sluiten van het contract zijn Duits en Engels.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. Om veiligheidsredenen is de contracttekst niet langer toegankelijk op internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de opgegeven productprijzen worden verzendkosten toegevoegd. U kunt meer informatie vinden over de verzendkosten van de aanbiedingen.

U hebt in het algemeen de mogelijkheid om op te halen bij AZ-Delivery Vertriebs GmbH, Plattlinger Strasse 5, 94469 Deggendorf, Duitsland tijdens de volgende kantooruren: 8: 00-18: 00.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn meestal beschikbaar in onze winkel:

Creditcard
 Wanneer u de bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens.
 Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder, vragen wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of u eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren.

Meteen
 Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een online bankaccount met PIN / TAN-procedure hebben die is geactiveerd om deel te nemen aan Sofort, u dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door Sofort en uw rekening wordt gedebiteerd.

Bill
 U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overschrijving op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om een ​​aankoop alleen op rekening aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

Contante betaling bij afhaling
 U betaalt het factuurbedrag contant bij afhaling.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt ook het volgende: we behouden het eigendom van de goederen totdat alle claims uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn betaald. U mag de gereserveerde goederen doorverkopen in de normale bedrijfsuitoefening; U wijst alle claims die voortvloeien uit deze doorverkoop vooraf aan ons toe voor het bedrag van de factuur, ongeacht een verband of vermenging van de gereserveerde goederen met een nieuw item, en we accepteren deze toewijzing. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar we kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade

Het volgende is van toepassing op consumenten:
 Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meldt u dergelijke fouten zo snel mogelijk aan de bezorger en neemt u onmiddellijk contact met ons op. Als u geen klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers:
 Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering gaat op u over zodra we het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. De plicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken, die is geregeld in § 377 HGB, is van toepassing op handelaars. Als u de daar gereguleerde kennisgeving weglaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er een defect is dat niet tijdens de inspectie herkenbaar was. Dit is niet van toepassing als we een defect kwaadwillig hebben verborgen.

8. Garantierechten en aansprakelijkheid

Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, inclusief de volgende bepalingen, zijn wij aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wij zijn aansprakelijk voor schade - ongeacht de wettelijke reden - in het kader van schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk, met inachtneming van wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. Zorg in onze eigen zaken; onbeduidende plichtsverzuim)

  1. voor schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  2. voor schade door schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op grond waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de voorzienbare, typisch optredende schade.

De zojuist beschreven beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op plichtsverzuim door of ten gunste van personen wiens schuld wij volgens wettelijke voorschriften verantwoordelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing als we kwaadwillig een defect hebben verborgen of een garantie hebben aangenomen voor de kwaliteit van de goederen en voor claims onder de Product Liability Act.


9. Geschillenbeslechting
 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

10. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is de Duitse wetgeving van toepassing met uitsluiting van het VN-verkooprecht.

Als u een handelaar bent in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, dan is onze exclusieve vestigingsplaats voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen u en ons.


Algemene voorwaarden  gemaakt met de Vertrouwde winkels  Wettelijke teksten in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

 

Houd er rekening mee dat we de volgende licenties gebruiken om onze website te maken: Licentieverlening

 

Belangrijke informatie en disclaimer

Waarschuwing! (Symbool)

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u onze producten instelt of in gebruik neemt.

Onze producten zijn alleen ontworpen voor ontwikkelingstaken, onderzoek en onderwijs! U bent verantwoordelijk voor de naleving van de technische voorschriften.

Veiligheidsinstructies

Bij het omgaan met producten die in contact komen met elektrische spanning, moeten de toepasselijke VDE-voorschriften in acht worden genomen, met name VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 en VDE 0860. Trek altijd de stekker uit het stopcontact of zorg ervoor dat de stekker is geopend voordat u een apparaat opent dat het apparaat spanningsloos is. Componenten, samenstellingen of apparaten mogen alleen in gebruik worden genomen als ze in een behuizing zijn geïnstalleerd zodat ze veilig kunnen worden aangeraakt. Ze moeten tijdens de installatie spanningsloos zijn.

Gereedschappen mogen alleen worden gebruikt op apparaten, componenten of samenstellingen als is gewaarborgd dat de apparaten zijn losgekoppeld van de voedingsspanning en elektrische ladingen die zijn opgeslagen in de componenten in het apparaat vooraf zijn ontladen.

Onder spanning staande kabels of leidingen waarop het apparaat, onderdeel of samenstel is aangesloten, moeten altijd worden onderzocht op isolatiefouten of -breuken. Als er een storing wordt gevonden in de toevoerleiding, moet het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld totdat de defecte leiding is vervangen. Bij het gebruik van componenten of samenstellingen moet altijd worden gewezen op strikte naleving van de karakteristieke gegevens voor elektrische grootheden die in de bijbehorende beschrijving worden vermeld. Als deze beschrijving niet duidelijk aangeeft aan de niet-commerciële eindgebruiker welke elektrische kenmerken van toepassing zijn op een component of assemblage, hoe externe circuits moeten worden uitgevoerd of welke externe componenten of extra apparaten mogen worden aangesloten en welke verbindingswaarden deze externe componenten kunnen hebben, dan een specialist moet altijd om informatie worden gevraagd. Alvorens een apparaat in gebruik te nemen, moet in het algemeen worden gecontroleerd of dit apparaat of deze module in principe geschikt is voor de toepassing waarvoor het wordt gebruikt!

Bij twijfel zijn vragen van experts, experts of de fabrikanten van de gebruikte modules absoluut noodzakelijk!

Houd er rekening mee dat bedienings- en verbindingsfouten buiten onze controle vallen. Het is begrijpelijk dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die hieruit voortvloeit. Als ze niet werken, moeten kits worden teruggestuurd met een nauwkeurige beschrijving van de fout (informatie over wat niet werkt, omdat alleen een exacte beschrijving van de fout een foutloze, maar op kosten gebaseerde reparatie mogelijk maakt!) En de bijbehorende bouwinstructies, evenals zonder de behuizing. Om begrijpelijke redenen moeten we ook tijdrovende montage of demontage van behuizingen berekenen. Reeds ingestelde kits kunnen niet worden geruild. Bij het installeren en hanteren van netspanning moeten de VDE-voorschriften worden nageleefd. Apparaten die met een spanning boven 35 V werken, mogen alleen door een specialist worden aangesloten. In elk geval moet worden gecontroleerd of de kit of de printplaat geschikt is of kan worden gebruikt voor de respectieve toepassing en locatie.

Volgens DIN VDE 0869 wordt iedereen die een set voltooit of een module gebruiksklaar maakt door een behuizing uit te breiden of te installeren, beschouwd als de fabrikant en is hij verplicht alle bijbehorende documenten te verstrekken wanneer het apparaat wordt doorgegeven en ook zijn naam en adres te vermelden. Apparaten die uit kits zelf worden samengesteld, moeten worden beschouwd als een industrieel product in termen van veiligheid.

 Waarschuwing! (Symbool)

Beoogd gebruik (bedrijfsomstandigheden)

Onze modules zijn ontwikkeld als experiment en leerborden. Ze zijn niet geschikt voor het uitvoeren van taken in productieve werking. De modules zijn ontworpen voor gebruik in droge en schone ruimtes. Elk ander gebruik is niet toegestaan.

Onjuist gebruik van onze producten kan deze beschadigen of vernietigen, wat kan leiden tot gevaren zoals Kortsluiting; Brand, elektrische schok, radiostoring, enz. Is aangesloten. De producten mogen niet worden gewijzigd of geconverteerd. Onder geen beding mag 230V netspanning worden aangesloten - er bestaat levensgevaar. De modules mogen alleen op de gespecificeerde spanning worden gebruikt. Voor apparaten met een bedrijfsspanning van 35 volt mag de eindmontage alleen worden uitgevoerd door een specialist in overeenstemming met de VDE-voorschriften. De werkpositie van het apparaat is willekeurig.
Let bij het installeren van de apparaten op voldoende kabeldoorsnede van de aansluitkabels! De aangesloten verbruikers moeten worden aangesloten in overeenstemming met de VDE-voorschriften. De toegestane omgevingstemperatuur (kamertemperatuur) mag tijdens bedrijf niet onder of boven 0 ° C en 40 ° C komen.
Als zich condens vormt, moet op een acclimatisatieperiode van maximaal 2 uur worden gewacht. In commerciële voorzieningen moeten de ongevallenpreventievoorschriften van de Vereniging van commerciële beroepsverenigingen voor elektrische systemen en apparatuur worden nageleefd.
Op scholen, trainingsfaciliteiten, hobby- en zelfhulpworkshops moet de werking van vergaderingen worden gecontroleerd door getraind personeel.
Gebruik de modules niet in een omgeving waarin ontvlambare gassen, dampen of stof aanwezig zijn of aanwezig kunnen zijn.
Als het apparaat moet worden gerepareerd, mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt! Het gebruik van verschillende reserveonderdelen kan leiden tot ernstige materiële schade en persoonlijk letsel!
Als er vloeistof in het apparaat komt, kan dit worden beschadigd.
Houd er rekening mee dat bij het bedienen van een radiomodule de wettelijke voorschriften in acht moeten worden genomen. Deze voorschriften regelen het kanaalgebruik, het zendvermogen, enz.! Gebruik mag alleen plaatsvinden in goedgekeurde frequentiebereiken met het maximaal toegestane zendvermogen en zendduur. Neem deze informatie over van de verantwoordelijke instantie. Voor Duitsland kunt u deze informatie vinden op www.bundesnetzagentur.de. Let ook op het gegevensblad van de fabrikant van de radiomodule.

Aansprakelijkheid, EMC-conformiteit

Alle delen van het circuit zijn zorgvuldig gecontroleerd en getest. Desondanks kunnen we natuurlijk niet garanderen dat alles naar behoren werkt. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door replica, inbedrijfstelling, etc. van de circuits die op onze website of in onze documentatie worden gepresenteerd. De persoon die de set of het project assembleert, wordt als een fabrikant beschouwd en is daarom verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke veiligheids- en EMC-richtlijnen en -voorschriften.
Tenzij anders vermeld, zijn alle boards, kits, modules en boards over het algemeen "niet CE-getest" en zijn ze ontworpen voor installatie in apparaten of behuizingen. Bij gebruik van het apparaat moeten de CE-normen worden nageleefd. De koper is hiervoor verantwoordelijk.
Aansprakelijkheid is in het algemeen uitgesloten voor schade veroorzaakt door onjuiste constructie, direct of indirect. Claims voor schade die geen letsel, leven of ledematen betreffen, zijn uitgesloten als ze niet gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim. Als we aansprakelijk zijn, omvat onze aansprakelijkheid geen schade die normaal niet te verwachten is. Aansprakelijkheid en schadeclaims zijn beperkt tot de bestelwaarde / componentwaarde. Bij het leveren van producten van derden, evenals software, gelden buiten deze voorwaarden de speciale licentie of andere voorwaarden van de fabrikant.